Išsami informacija: +370 641 11160
valiutos kursas: 4.23 (EUR > PLN)

Bendros sutarties sąlygos

BENDROSIOS DALYVAVIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios taisyklės
Turistinių kelionių, nurodytų Kataloge, Organizatorius, t. y. turizmo organizatorius (pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Turizmo renginių ir susijusių paslaugų įstatymą) yra akcinė bendrovė „Rainbow Tours“, (toliau vadinama „Biuru“. Organizatoriaus duomenys: „Rainbow Tours SA“, buveinė Lodzėje, Piotrkowska g. 270 (el. paštas: sekretariat@r.pl, tel. 42 680 38 20), įrašyta į KRS registrą numeriu 0000178650, identifikacinis mokesčių mokėtojo numeris 725-18-68-136, įrašo Turizmo organizatorių ir operatorių registre Nr. 157. Registracijos įstaiga – Lodzės vaivadijos maršalka. Dalyvio ir Biuro teisės bei pareigos nustatytos Civilinio kodekso 384 str. ir „Bendrosiose dalyvavimo sąlygose“ (BDS), kurias „Rainbow Tours“ parengė pagal Turizmo renginių ir susijusių paslaugų įstatymo nuostatas. „Bendros dalyvavimo sąlygos“ ir kitos sąlygos nurodytos skyriuje „Būtina perskaityti“ (toliau bendrai vadinamos „Sąlygomis“) yra neatsiejama Biuro organizuojamų turizmo paslaugų teikimo sutarties dalis. Sąlygos galioja visoms turistinėms kelionėms, kurias organizuoja Biuras ir kurios nurodytos kataloge, kitoje raštu pateiktoje Biuro medžiagoje ir interneto svetainėje, taip pat vietoje rengiamoms (pasirenkamosioms) ekskursijoms. Sudarydamas sutartį–užsakymą dalyvis įsipareigoja įdėmiai perskaityti katalogą, „Bendrąsias dalyvavimo sąlygas“ ir informaciją, pateiktą skyriuje „Būtina perskaityti“. Pasirašydamas sutartį–užsakymą Dalyvis (savo ir kitų sutarties–užsakymo Dalyvių vardu) sutinka su šios sutarties sąlygomis.

2. Sutarties sudarymas
Katalogai ir kita raštiška Biuro informacija yra tik pasiūlymas sudaryti sutartį ir pagal Civilinio kodekso nuostatas ji nėra produktas arba paslauga. Sutarties sudarymas įvyksta tada, kai Dalyvis susipažįsta su kataloge pateiktu Biuro pasiūlymu ir pasirašo sutartį–užsakymą (savo ir kitų Dalyvių vardu) bei sumoka avansą (20 % perkant keliones, kurioms galioja akcija iš naujo katalogo, arba 30 % visoms kitoms kelionėms). Neleidžiama sumokėti didesnės avanso sumos negu nurodyta negu pirmiau, 31 dieną iki kelionės pradžios, permokėti pinigai bus nedelsiant grąžinti. Sudarant sutartį nepilnamečio asmens vardu būtina turėti tėvų arba globėjų sutikimą su notaro patvirtintais tėvų arba globėjų parašais (jei nepilnametis važiuoja be įstatyminio globėjo). Pasirašydamas sutartį–užsakymą Dalyvis sutinka, kad jo (ir kitų Dalyvių) asmens duomenys bus tvarkomi, atnaujinami ir naudojami kelionės įgyvendinimo tikslais.

3. Mokėjimo sąlygos
Paslaugų kainos Dalyviams yra sutartinės, į jas įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis. Mokėjimą reikia atlikti pervedant pinigus į Biuro banko sąskaitą, nurodytą su Dalyviu sudarytoje sutartyje, arba sumokant grynaisiais Biuro kasoje. Sutartyje nurodytą turizmo paslaugos kainą Dalyvis turi sumokėta likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kelionės pradžios. Biuras turi teisę nutraukti sutartį su Dalyviu, kurio įmoka neįplaukė į Biuro sąskaitą nustatytu laiku.

4. Paslaugų pakeitimai

A. Paslaugų pakeitimai iki kelionės
Tuo atveju, kai iki kelionės pradžios šiek tiek pakeičiamos sutarties sąlygos, Biuras apie tai praneša Dalyviui raštu arba naudodamasis kita patvaria laikmena (patvari laikmena yra medžiaga arba įrenginys, kuriame galima įrašyti informaciją ir laikyti reikiamą laiką, atsižvelgiant į jos pobūdį ir parengimo ar pateikimo tikslą, tokiu būdu, kad jos nebūtų galima pakeisti, arba leidžiantis atkurti informaciją tokia versija ir forma, kuria ji buvo parengta arba pateikta). Jeigu Biuras iki kelionės pradžios yra priverstas keisti pagrindines kelionės savybes arba negali įvykdyti reikalavimų (dėl kurų įvykdymo šalys sutiko sutartyje), jis apie tai nedelsdamas praneša Dalyviui raštu arba naudodamasis kita patvaria laikmena. Šiuo atveju Biuras gali kartu pasiūlyti Dalyviui pakaitinę kelionę, pagal galimybes tokios pačios kokybės. Pirmiau paminėtame pranešime Biuras informuoja Dalyvį apie šiuos dalykus: pakeistas sutarties sąlygas ir galimą šių pakeitimų įtaką kainai; protingą terminą, per kurį Dalyvis privalo pranešti Biurui apie savo sprendimą (t. y. ar Dalyvis priima siūlomą sutarties pakeitimą, ar atsisako sutarties atgaudamas visus savo sumokėtus pinigus, neprivalėdamas mokėti baudos už sutarties atsisakymą, arba atsisako sutarties ir renkasi pakaitinę kelionę); apie tai, kad atsisako dalyvauti turistinėje kelionėje, atgaudamas visus savo sumokėtus pinigus ir neprivalėdamas mokėti baudos už sutarties atsisakymą; tuo atveju, kai Dalyvis neatsako per Biuro nustatytą terminą, Biuras praneša apie pakaitinę kelionę nurodydamas jos kainą, jeigu tokia kelionė siūloma. Jei dėl sutarties pakeitimas arba pakaitinės kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja išlaidos, Dalyvis turi teisę reikalauti atitinkamai sumažinti kainą. Jeigu dalyvavimo kelionėje sutartis nutraukiama dėl to, kad Dalyvis atsisakė kelionės pirmiau nurodytomis sąlygomis, Biuras ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina Dalyvio arba jo vardu sumokėtus pinigus. Dalyvis šiais atvejais atleidžiamas nuo baudos už sutarties atsisakymą. Atitinkamai taikomos BDS 13 punkto nuostatos.

DĖMESIO! Oro vežėjo, išskridimo ir išvykimo arba grįžimo laiko pakeitimas, jeigu dėl to nepasikeičia teikiamų paslaugų skaičius, nelaikomas pagrindinių kelionės savybių pakeitimu. Pagrindinių kelionės savybių pakeitimu nelaikomas ir lankymosi sekos pakeitimas, jei įvykdoma visa programa.

B. Paslaugų pakeitimai prasidėjus kelionei
Jeigu kuri nors turizmo paslauga nesuteikiama pagal sutartį, Dalyvis privalo apie tai pranešti Biurui (žr. BDS 12 punktą). Biuras pašalina nesklandumus, nebent tai būtų neįmanoma arba susiję su išlaidomis, kurios yra neproporcingai didelės, palyginti su neatitiktimi ir turizmo paslaugų, su kuriomis jos susijusios, verte. Jeigu nesklandumas nepašalinamas, atitinkamai taikomos BDS 12 ir 13 punktų nuostatos bei 2017 m. lapkričio 24 d. Turizmo renginių ir susijusių paslaugų įstatymo nuostatos.

5. „Paskutinės minutės“ kainos ir kainos, taikomos akcijų metu
Sudarytoje sutartyje nurodyta kaina yra nekeičiama ir Dalyvis neturi teisės reikalauti sumažinti kelionės kainos, jeigu prieš arba po sutarties sudarymo su Dalyviu šios kelionės kaina buvo sumažinta pagal „paskutinės minutės“ pasiūlymą, naują „pirmos minutės“ pasiūlymą ar kitas Biuro rengiamas reklamines akcijas. Kelionės kaina nurodyta PLN (Lenkijos zlotais).

6. Nuolaidos vaikams
Vaikams taikomų nuolaidų tipus ir dydžius Biuras nurodo galiojančiame kataloge. Jeigu vienas iš kelionės Dalyvių yra vaikas, kelionę rezervuojantis ir sutartį sudarantis asmuo privalo apie tai informuoti, nurodyti vaiko amžių ir tikslią gimimo datą bei pateikti atitinkamą dokumentą. Biuras turi teisę patikrinti vaiko amžių pagal jo asmens dokumentus. Jei realus vaiko amžius neatitinka nurodyto, Biuras turi teisę perskaičiuoti kainą ir paimti priemoką, nurodytą kataloge ir atitinkančią Dalyvio amžių. Vaiko amžiumi, kuriam esant galima gauti nuolaidą, laikomas vaiko amžius paskutinę kelionės dieną.

7. Biuro pareigos
Prieš sudarant sutartį Biuras privalo pateikti Dalyviams informaciją, išvardytą Turizmo renginių ir susijusių paslaugų įstatymo 40 straipsnyje. Biuras privalo informuoti Dalyvį apie pavojų sveikatai ar gyvybei, kuris gali kilti planuojamos kelionės vietoje, ir apie draudimo paslaugų galimybes. Nuo 2006-07-16 pagal 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005, kelionės Organizatorius privalo informuoti Dalyvius apie skrydį vykdantį oro vežėją. Jeigu sutarties sudarymo dieną oro vežėjas dar nežinomas, Biuras įsipareigoja laikinai nurodyti galimo vežėjo pavadinimą. Sužinojęs oro vežėją Biuras per agentūrą iš karto nedelsdamas apie tai informuoja Dalyvį. Jeigu vežėjas pakeičiamas po sutarties sudarymo, Biuras taip pat nedelsdamas informuoja Dalyvį. Biuras gali keisti oro vežėjus ir skrydžių numerius. Biuras nedelsdamas suteiks atitinkamą pagalbą Dalyviui, atsidūrusiam sunkioje situacijoje, įskaitant atvejus, kai kelionės dalyvio grįžimo į savo šalį neįmanoma užtikrinti pagal sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Pirmiau paminėta pagalba pirmiausia yra atitinkamos informacijos suteikimas: apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietinės valdžios institucijas, taip pat konsulinė pagalba; pagalba naudojantis nuotolinio bendravimo priemonėmis, įskaitant elektronines komunikacijos priemones, ir pagalba naudojantis pakaitinėmis paslaugomis. Atitinkamai taikomos BDS 4B punkto nuostatos.
Biuras gali reikalauti sumokėti už suteiktą pagalbą, jeigu sunki situacija atsirado išimtinai dėl Dalyvio tyčinės kaltės arba didelio aplaidumo. Mokėjimo dydis negali viršyti realių išlaidų, kurias Biuro patyrė teikdamas pagalbą.

8. Dalyvio teisės
Dalyvis turi teisę gauti sutartyje garantuojamas Biuro paslaugas. Kelionės metu Dalyvis turi teisę pasinaudoti profesionalia Biuro atstovų pagalba ir globa. Pagalba ir globa dalyviams bus teikiama visais atvejais įvykus netikėtiems atsitikimams, net jeigu jie įvyko ne dėl Biuro kaltės (pvz., dėl autobuso avarijos, ilgiau trunkančių muitinės procedūrų, laukiant pasienyje, vėluojant skrydžiams).

9. Dalyvio pareigos
Dalyvis privalo laikytis visų Biuro atstovų nurodymų ir rekomendacijų, kurių tikslas yra įgyvendinti kelionės programą, ir griežtai laikytis Sutartyje bei pasiūlyme nurodytų susirinkimo vietų ir laikų. Dalyvis privalo turėti kelionės dokumentus (pasą), turistines vizas (jei tokių dokumentų neužtikrina organizatorius) ir laikytis muitinės bei valiutos taisyklių, galiojančių Lenkijos Respublikoje, tranzito šalyse ir galutiniame kelionės punkte. Dalyvis privalo laikytis visų saugos bei tvarkos tarnybų nurodymų ir rekomendacijų (pvz., priešgaisrinės tarnybos, policijos ir pan.). Dalyvis privalo sumokėti visus vietinius mokesčius buvimo vietoje (pvz.: vietinius mokesčius, klimato mokesčius, užstatus, apmokėti skambučius iš viešbučio, sumokėti už naudojimąsi mini baru ir pan.), Dalyvis atsako už Biurui, kitiems dalyviams, viešbučiams, oro linijoms ir pan. padarytą žalą. Jeigu nesumokamas mokestis arba padaroma žala, Biuras turi teisę reikalauti žalos atlyginimo per teismą.

10. Bagažas
Biuras visoms kelionėms autobusu ir lėktuvu nustato bagažo limitus: 1 rankinio bagažo vienetas iki 5 kg svorio (kurio matmenys neviršija 55 x 20 x 40 cm) ir 1 vienetas pagrindinio bagažo, kurio svoris yra nuo 15 iki 20 kg (priklausomai nuo skrydžių bendrovės). Vykstant slidinėti registruoto bagažo vienete turi tilpti 1 įrangos komplektas (slidės/lazdos/batai ar snieglentė/ batai). Vaikai iki 2 metų neturi teisės turėti nemokamą bagažą. Dėl riboto lėktuvo/ autobuso pakrovimo limito, tiksliai nustatyto transporto įstatymų, Biuras / vežėjas turi teisę atsisakyti paimti bagažą, viršijantį aukščiau nurodytą limitą. Jei Dalyvis turi papildomą bagažą, jis privalo už jį sumokėti pagal vežėjo nustatytus tarifus. Išsami informacija pateikta skyriuje „Būtina perskaityti“.

11. Draudimas
Biuras sudarė garantinį draudimą, reikalaujamą pagal Turizmo renginių ir susijusių paslaugų įstatymą. Visi grupinių kelionių Dalyviai yra apdrausti bendrovėje „TU EUROPA“ SA (adresas: 53-413 Vroclavas, Gwiaździsta g. 62), sutarties šalys yra draudimo bendrovė ir Dalyvis. Draudimo paketas apima: (KL) gydymo išlaidas ir assistance vykstant į Europos ir Viduržemio jūros baseino šalis – iki 100 000 EUR, į Aziją, Afriką, Australiją ir Ameriką – iki 140 000 EUR, (CT) – tropinių ligų gydymo išlaidas, (CP) – lėtinių ir onkologinių ligų pasekmių gydymo išlaidas – draudimo suma neviršija KL, (KR) gelbėjimo išlaidas – iki 20 000 EUR, (NNW) nelaimingų atsitikimų pasekmes iki – 10 000 PLN ir bagažo – iki 1 000 PLN, Už papildomą mokestį galima įsigyti išplėstinį draudimo variantą: „Standard Plus“ arba „The Best“ (išsami informacija pateikta skyriuje „Būtina perskaityti“). Pasirašydamas sutartį Dalyvis (savo ir kitų sutarties Dalyvių vardu) patvirtina, kad Dalyvių sveikatos būklė leidžia Dalyviams dalyvauti kelionėje. Pagal draudimo bendrovės „EUROPA SA.“ detalias draudimo sąlygas bagažo draudimas apima tik asmeninius daiktus (drabužius ir kosmetiką). Bagažo draudimas neapima lagamino/ kelioninio krepšio sugadinimo iri grynųjų pinigų, vertybinių popierių, mokėjimo kortelių, papuošalų, meno kūrinių, profesionalios, kompiuterinės, garso ir vaizdo, fotografijos įrangos, automobilių priedų, sporto įrangos ir pan. sugadinimo arba praradimo. Daugiau informacijos apie draudimą pateikta skyriuje „Būtina perskaityti“ bei detaliose draudimo sąlygose, su kuriomis kiekvienas dalyvis gali susipažinti agentūroje prieš kelionę. Neįvykdžius prievolės sudaryti papildomą draudimo sutartį (pvz., dėl vykstant užsiimti sporto šakomis arba dėl vertingo bagažo), visas išlaidas padengia pats Dalyvis.

12. Pretenzijos
Jeigu kuri nors turizmo paslauga nesuteikiama pagal sutartį, Dalyvis gali pateikti pretenziją kelionės metu arba per 30 dienų nuo kelionės pabaigos. Jeigu vykstant kelionei atsiranda nesklandumų, Dalyvis privalo pranešti apie tai kelionės vadovui arba vietiniam Biuro atstovui nedelsdamas, pagal galimybes kelionės metu, atsižvelgdamas į šio dalyko aplinkybes. Atitinkamai taikomos BDS 4 B p. nuostatos. Dalyvis gali nusiųsti pranešimą, reikalavimą arba skundą, susijusį su kelionės įgyvendinimu, Biurui arba tiesiogiai turizmo agentui, kuriam tarpininkaujant įsigijo kelionę. Turizmo agentas nedelsdamas perduoda Dalyvio pranešimą, reikalavimą ar skundą Biurui. Laikoma, kad tą dieną, kurią turizmo agentui pateikiamas pranešimas, reikalavimas ar skundas, jis pateikiamas ir Biurui. Dalyvio pretenzija turi būti parengta raštu ir išsiųsta registruotu laišku (ne faksu ir ne el. paštu) Biuro arba agento buveinės adresu. Visos pretenzijos bus išnagrinėtos per 30 dienų nuo tos dienos, kurią jas gavo Biuras, o jeigu pretenzija įteikiama kelionės vadovui arba vietiniam Biuro atstovui kelionės metu - per 30 dienų nuo kelionės pabaigos. Ypatingais atvejais Biuras turi teisę pailginti atsakymo laiką iki 60 dienų, apie tai per 30 dienų Dalyvis informuojamas raštu. Jeigu Dalyvis apskundžia Biuro atsakymą, Biuras neprivalo pateikti kito atsakymo. Dalyvis turi teisę pasinaudoti kitais ginčų sprendimo būdų – žr. 20 punktą. Pretenzijos dėl skrydžių į nurodytą vietą ir iš jos, dėl bagažo sugadinimo arba praradimo skrendant lėktuvu, bus nagrinėjamos remiantis 1929 m. Varšuvos konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo su vėlesniais pakeitimais ir priedais, 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju ir Lenkijos Respublikos Aviacijos įstatymo nuostatomis. Pagal šiuos teisės aktus Dalyvis (turintis vardinį bilietą) turi teisę pateikti pretenziją atitinkamos oro linijos atstovybei, o pasibaigus pretenzijų pateikimo galimybėms – skundą Civilinės aviacijos įstaigai (adresas: Żelazna g. 59, 00-848 Varšuva). Daugiau informacijos rasite skyriuje „Būtina perskaityti“.
Pretenzijas, susijusias su kelionės draudimu, galima pateikti draudimo bendrovės „Europa S.A.“ Pretenzijų nagrinėjimo departamentui raštu (el. paštu), žodžiu naudojantis pretenzijos pateikimo forma draudiko buveinėje arba regioniniame biure, telefonu, paskambinus draudiko informacijos linijos numeriu 801 500 300, arba naudojantis programėle, esančia internetinėje svetainėje www.tueurop.pl – Klientų aptarnavimo centras. Šioje svetainėje pateikti ir draudiko kontaktiniai duomenys – adresai ir telefono numeriai. Pretenziją draudikas išnagrinės per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo pretenzijos gavimo dienos. Ypač sudėtingais atvejais, kai pretenzijos neįmanoma išnagrinėti per nurodytą terminą, pretenzijos pateikėjui bus pranešta raštu apie vėlavimo priežastį ir numatomą atsakymo pateikimo datą. Maksimalus pretenzijos nagrinėjimo laikas negali viršyti 60 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo pretenzijos gavimo dienos. Atsakymas į pretenziją bus pateiktas raštu arba naudojantis kita patvaria informacijos laikmena. Atsakymas gali būti pateiktas ir elektronine forma, jeigu pateikėjas to pageidauja. Draudiko veiklą prižiūri  Finansų priežiūros komisija.

13. Biuro atsakomybė, atsakomybės išskyrimas / apribojimas
Biuras prisiima atsakomybę už sutartyje nurodytų turizmo paslaugų suteikimą, nepriklausomai nuo to, ar šias paslaugas suteikė Biuras, ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Jeigu teisės aktuose detaliai apribota apimtis ar sąlygos, kuriomis žalos atlyginimą ar kompensaciją privalo sumokėti turizmo paslaugų, kurios yra kelionės dalis, teikėjas, tokie patys apribojimai taikomi ir Biurui.
Dalyvis turi teisę į kainos sumažinimą už kiekvieną laikotarpį, per kurį buvo konstatuotas nesklandumas, nebent jis atsirado išimtinai dėl Dalyvio veiksmų arba aplaidumo. Atitinkamai taikomos BDS 4 B punkto nuostatos. Pirmiau paminėtas kainos sumažinimas, žalos atlyginimas arba kompensacija turi būti atitinkamai sumažinta tuo atveju, kai kelionės dalyvis pasinaudojo kainos sumažinimu arba žalos atlyginimu, paminėtu 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui (OL L 046, 2004 02 17, p. 1), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL L 131, 2009 5 28 p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių bei reglamente Nr. 181/2011 arba kituose teisės aktuose.
Dalyvis neturi teisės į žalos atlyginimą ar kompensaciją už sutarties neatitinkančias paslaugas tuo atveju, jeigu Biuras įrodo, kad: dėl neatitikties kaltas Dalyvis arba trečiasis asmuo, nesusijęs su pagal sutartį teikiamomis turizmo paslaugomis, o neatitikties nebuvo įmanoma numatyti ar išvengti, arba ją lėmė nenugalimos jėgos aplinkybės. Biuro neprisiima atsakomybės Dalyvių, kurie atsisakė kelionės jos metu, nebent atsisakoma dėl priežasčių, paminėtų BDS 4 B punkte bei Turizmo renginių ir susijusių paslaugų įstatymo nuostatose. Biuras negarantuoja vietos transporto priemonėje (autobuse, mikroautobuse ar lėktuve), jeigu Dalyvis savavališkai (t. y. be Biuro sutikimo) pakeitė įlipimo arba išskridimo vietą. Biuras neatsako už atitinkamų pasienio / imigracijos tarnybų pareigūnų priimtus sprendimus neįleisti Dalyvio į jų šalį, jeigu tokia aplinkybė atsiranda išimtinai dėl šių pareigūnų veiksmų ar neveikimo ir dėl priežasčių, nesusijusių su Biuru. Atitinkamai taikomos BDS 7 p. nuostatos. Biuras neprisiima atsakomybės už bagažo praradimą arba sugadinimą, jeigu dėl žalos kaltas Dalyvis ar trečiasis asmuo, nesusijęs su turizmo paslaugų teikimu, arba žala atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Biuras neprisiima atsakomybės už turistinės kelionės programos pakeitimus, atliktus kelionės dalyvių pageidavimu arba esant jų sutikimui. Biuras neatsako už sutartis, kurias lankymosi vietoje Dalyvis sudaro su trečiaisiais asmenimis Biurui netarpininkaujant. Biuras apriboja savo atsakomybę už turistinės kelionės metu nesuteiktas ar netinkamai suteiktas paslaugas iki trigubos kelionės kainos, tačiau tai netaikoma žalai asmeniui arba žalai, kurią Biuras padarė tyčia, ar patirtai dėl didelio jo aplaidumo. Biuro atsakomybė apribojama ir tais atvejais, kurie nustatyti tarptautinėse sutartyse, kurių šalis yra Lenkijos Respublika. Kataloge aprašytos laisvai pasirenkamos ekskursijos nurodytos tik informaciniais tikslais, jos neįeina į pasiūlymą. Biuras taip pat negarantuoja, kad visos jos bus surengtos.

14. Būtina, teisės aktų reikalaujama Turizmo organizatoriaus garantija
Organizatorius turi atitinkamą draudimo garantiją, išduotą draudimo bendrovės „Europa SA“, garantijos numeris ir ją išdavusios bendrovės pavadinimas kiekvieną kartą nurodomas sutartyje, be to, kiekvienas Dalyvis, sumokėjęs bent avansą, pareikalavęs gali gauti Biuro draudimo sertifikato kopiją. Draudimas apima situacijas, kai Biuras negali užtikrinti Dalyvio grįžimo į šalį, ir padengia Dalyvių sumokėtus pinigus, jeigu neįvykdomos sutarties sąlygos. Dalyvis privalo nedelsdamas susisiekti su Draudiku (telefono numeriai nurodyti skyriuje „Būtina perskaityti“ – pagalbos centras). Draudikas praneša atitinkamam vaivadijos maršalkai ir padengia grįžimo į šalį išlaidas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo raštiško atitinkamo vaivadijos maršalkos arba jo nurodyto vieneto įsakymo gavimo.

15. Kelionės atšaukimas
Kadangi Biuras organizuoja grupines turistines keliones, jis gali nutraukti sutartį ir grąžinti visus Dalyvio už kelionę sumokėtus pinigus, be papildomo žalos atlyginimo ar kompensacijos šiais atvejais: jei nesusirenka minimali nustatyto dydžio grupė (kelionių autobusu atveju – min. 30 asmenų, kelionių lėktuvu, organizuojamų reguliariais skrydžiais – min. 40 asmenų, o kelionių lėktuvu, kurios organizuojamos užsakomaisiais skrydžiais – min. 160 asmenų) ir praneša Dalyviui apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki turistinės kelionės pradžios, jeigu ji trunka ilgiau kaip 6 dienas; prieš 7 dienas, jei kelionė trunka 2–6 dienas; prieš 48 valandas iki turistinės kelionės pradžios, jei ji trunka trumpiau negu 2 dienas; - jeigu atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės, ir praneša Dalyviui apie sutarties nutraukimą nedelsdamas, prieš prasidedant kelionei. Pirmiau paminėtais atvejais Biuras grąžina pagal sutartį sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.
DĖMESIO! Jeigu kelionė atšaukiama dėl to, kad nesusirinko nustatyta minimali grupė, Dalyviui apie tai pirmiausia pranešama telefonu ar o paskui – raštu ar naudojantis kita patvaria laikmena.

16. Kelionės atšaukimas arba termino pakeitimas
Dalyvis gali atsisakyti sutarties bet kuriuo metu iki kelionės pradžios. Norėdamas atsisakyti sutarties Dalyvis privalo pateikti Biurui raštišką pareiškimą. Mokesčio, imamo atsisakius sutarties, dydis priklauso nuo laiko, likusio iki kelionės pradžios datos, numatomo išlaidų sumažėjimo ir numatomų pajamų, kurias būtų galima gauti pardavus šias turizmo paslaugas; jis atitinkamai sudaro:

atsisakius prieš daugiau kaip 45 dienas iki išvykimo dienos – 7 % kelionės kainos;
atsisakius nuo 44 iki 31 dienos iki išvykimo dienos – 20 % kelionės kainos;
atsisakius nuo 30 iki 21 dienos iki išvykimo dienos – 30 % kelionės kainos;
atsisakius nuo 20 iki 15 dienų iki išvykimo dienos – 50 % kelionės kainos;
atsisakius nuo 14 iki 8 dienų iki išvykimo dienos – 70 % kelionės kainos;
atsisakius nuo 7 iki 4 dienų iki išvykimo dienos – 80 % kelionės kainos;
atsisakius prieš 3 dienas iki išvykimo dienos arba vėliau – 95 % kelionės kainos.

Šis mokestis išskaičiuojamas iš kelionės dalyvio sumokėtos sumos.
Dalyvis gali atisakyti sutarties prieš prasidedant kelionei nemokėdamas mokesčio už atsisakymą, jeigu toje vietoje, kuri yra kelionės tikslas, arba artimiausioje jos kaimynystėje atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybės, turinčios didelės įtakos kelionės įgyvendinimui arba Dalyvių nuvežimui iki vietos, kuri yra kelionės tikslas. Dalyvis gali reikalauti grąžinti tik jo už kelionę sumokėtą sumą, be žalos atlyginimo ar kompensacijos už tai. Jeigu pagal sudarytą sutartį į turistinę kelionę turi vykti keli Dalyviai,  atsisakius sutarties bent viena iš jų ar pasikeitus Dalyvio amžiui Biuras turi teisę iš naujo apskaičiuoti tos turistinės kelionės kainą.
Vartotojas, sudaręs sutartį dėl turistinės kelionės ne įmonės buveinėje, pagal 2014 m. gegužės 30 d.  Vartotojų teisų įstatymo 2 str. 2 p. per 14 dienų nuo jos sudarymo gali atsisakyti jos nenurodydamas priežasčių ir nepatirdamas išlaidų, nebent  derybos žodžiu, kuriomis vadovaujantis buvo sudaryta sutartis, vyko remiantis išankstiniu vartotojo pateiktu užsakymu. Šio įstatymo 30 str., 31 str., 32 str. 1 ir 2 d., 35 str., 37 str. ir 38 str. 1 p. nuostatos taikomos atitinkamai.
Atsisakyti dalyvauti vietinėje ekskursijoje (laisvai pasirenkamoje), kuri buvo įsigyta prieš išvykstant iš Lenkijos, galima nepatiriant išlaidų, jeigu apie tai pranešama prieš prasidedant pagrindinei kelionei, per kurią ta vietinė (laisvai pasirenkama) ekskursija  turi būti surengta. Prasidėjus turistinei kelionei mokestis už atsisakymą dalyvauti laisvai pasirenkamoje ekskursijoje yra 100 % jos kainos.
DĖMESIO! Prieš išvykdamas į kelionę Dalyvis gali pasirinktinai įsigyti atsisakymo išlaidų draudimą (padengiantį ir grįžimo iš  kelionės pirma laiko išlaidas), kurį siūlo draudimo bendrovė „Europa S.A.“; papildomas mokestis sudaro tik 3 % kelionės kainos – žr. skyrių „Būtina perskaityti“.

17. Teisių ir pareigų, kylančių iš sudarytos sutarties, perleidimas
Dalyvis gali be Biuro sutikimo perleisti asmeniui, atitinkančiam dalyvavimo kelionėje sąlygas, visas jam pagal sutartį suteiktas teises, jeigu šis asmuo kartu prisiima visus iš tos sutarties kylančius įsipareigojimus.
Biuras pripažįsta teisių perleidimą ir įsipareigojimų priėmimą, jeigu dalyvis jam parašas tai praneša raštu arba naudodamasis patvariau laikmena, per protingą terminą. Pranešimas, pateiktas likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki kelionės pradžios, bet kuriuo atveju laikomas pateiktu per protingą terminą.
Jeigu dėl teisių perleidimo ir įsipareigojimų priėmimo Biuras turės papildomų išlaidų, reikalaudamas jas apmokėti Biuras privalo nurodyti jas dalyviui. Šios išlaidos turi būti pagrįstos ir negali viršyti tikrųjų išlaidų, kurias Biuras patyrė perleidus sutartį dėl dalyvavimo kelionėje kitam asmeniui.
Už nesumokėtą kelionės kainos dalį ir išlaidas, kurias Biuras patyrė dėl pasikeitusio kelionės dalyvio, solidariai atsako Dalyvis ir jo teises perimantis asmuo.

DĖMESIO! Apie pasikeitusį kelionės dalyvį Biurui turi būti pranešta raštu arba naudojantis patvaria laikmena, per tokį terminą, kad užtektų laiko atlikti galimai reikalingas procedūras, susijusias su visų gavimu ir kelionės dalyvio duomenų, pateikiamų oro vežėjams, pakeitimu.
Kelionių, organizuojamų reguliariais skrydžiais, atveju teisių ir įsipareigojimų perleidimas kitam asmeniui galimas su sąlyga, kad oro linijos sutinka pakeisti dalyvį ir apmokamos išlaidos, susijusios su būtinybe pakeisti rezervavimą arba nupirkti naują lėktuvo bilietą (pagal skrydį aptarnaujančio vežėjo tarifus).

18. Asmens duomenų apsauga
Biuras yra Dalyvių asmens duomenų valdytojas. Asmens duomenys pateikiami savanoriškai, tačiau tai būtina tinkamam sutarties dėl turizmo paslaugų suteikimo įvykdymui. Nepateikus asmens duomenų nebus įmanoma sudaryti ir vykdyti sutarties. Dalyviai turi teisę susipažinti su pateiktais asmens duomenimis, juos taisyti, reikalauti juos pašalinti, apriboti duomenų tvarkymą, pareikšti prieštaravimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir perduoti duomenis. Dalyviai taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei duomenys tvarkomi neatitinkant teisinių reikalavimų. Lenkijoje tai Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkas. Biuras tvarko asmens duomenis turėdamas tikslą įvykdyti turizmo paslaugų teikimo sutartį, suteikti paslaugas pagal sutartį ir užtikrinti būtinus su sutartimi susijusius atsiskaitymus, taip pat įgyvendinti teisiškai pagrįstus Biuro interesus, kaip nurodyta toliau. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas tiek, kiek reikia Sutarčiai sudaryti ir vykdyti, yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinančio Direktyvą 95/46/EB (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos. Asmens duomenys taip pat tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatas, t. y. dėl teisėto Biuro intereso, kurio tikslas yra užtikrinti būtinus atsiskaitymus pagal sudarytą sutartį, pateikti pretenzijas, tirti pasitenkinimą ir įgyvendinti tiesioginę rinkodarą. Jei Dalyviai sutinka gauti rinkodaros pranešimus el. paštu ir telefonu, teisinis pagrindas yra ir 2002-07-18 Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 10 straipsnio bei 2004-07-16 Telekomunikacijų įstatymo 172 straipsnio nuostatos. Srityje, kurioje duomenys tvarkomi remiantis atskiru Dalyvių sutikimu, jie gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui. Asmens duomenų gavėjai: oro linijų bendrovės, autobusų, keltų įmonės, viešbučiai, draudimo bendrovės, įskaitant „Europa“, kurios registruota buveinė yra Vroclave, Gwiaździsta g. 62, bankai, mokėjimo operatoriai, agentai, bendradarbiaujantys su Organizatoriumi pagal agentų ir franšizės sutartis, užsienio partneriai, bendradarbiaujantys vykdant sudarytą sutartį, subjektai, teikiantys buhalterinės apskaitos ir teisines paslaugas,  taip pat subjektai, teikiantys IT paslaugas, įskaitant prieglobą, bei valstybės institucijos, įskaitant mokesčių inspekcijas. Asmens duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo laikotarpį, reikalingą atsiskaitymui pagal sutartį, taip pat tą laiką, kuris reikalingas įrodyti šios sutarties įvykdymui, t. y. kol baigsis pretenzijų pateikimo terminas, ir laiką, numatytą mokesčių teisės aktų nuostatose. Taip pat asmens duomenys bus tvarkomi tą laiką, kurį Biuras vykdys rinkodaros veiklą, slaugos įforminimui ir tinkamam jos arba tol, kol Dalyviai pareikš prieštaravimus dėl tolesnio duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais arba atšauks sutikimą gauti rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu arba telefonu. Dalyviai turi dviejų rūšių teises nesutikti dėl pateiktų asmens duomenų tvarkymo. Jeigu Biuras tvarko asmens duomenis:
- įgyvendindamas teisėtus, Dalyvis gali pareikšti prieštaravimą dėl priežasčių, susijusių su ypatinga jo situacija – šiuo atveju prieštaravimas turi būti pagrįstas; tiesioginės rinkodaros tikslais – Dalyvis gali bet kuriuo metu pareikšti nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo ir šio prieštaravimo pagrįsti nereikia.

19. Baigiamosios nuostatos
Sutarties sąlygose nenumatytiems dalykams taikomos 1964-04-23 Civilinio kodekso (Žin., 1964 m., Nr. 16, 93 punktas su pakeit.) ir 2017 m. lapkričio 24 d. Turizmo renginių ir susijusių paslaugų įstatymo (Žin., 2017 m., 2361 punktas) nuostatos. Galimus ginčus šalys spręs derybų būdu, o jei susitarimo nepavyks pasiekti, ginčus nagrinės kompetentingas vietinis teismas. Šalys savanoriškai gali pasinaudoti neteismine skundų ir pretenzijų nagrinėjimo bei teisių gynimo procedūra. Toliau pateiktų įrašų pobūdis yra informacinis, tai nėra Biuro įsipareigojimas taikyti neteisminę ginčų sprendimo procedūrą. Savo pareiškimą apie sutikimą arba atsisakymą dalyvauti nagrinėjant bylą dėl vartotojų skundų ne teisme, Biuras pateikia raštu arba naudodamasis kita patvaria laikmena tuo atveju, kai ginčas dėl Vartotojo pateiktos pretenzijos  nebuvo išspręstas. Taisyklės, pagal kurias vyksta procesai sprendžiant vartotojų skundus ne teisme, ir verslininkų pareigos šioje srityje nustatytos atskirai teisės nuostatose (tarp jų 2016-09-23 Įstatyme dėl vartotojų skundų nagrinėjimo ne teisme procedūros (Žin., 2016 m., 1823 punktas) arba nuostatose, kurias taiko atitinkami subjektai, kompetentingi nagrinėti vartotojų skundus. Išsamią informaciją apie neteisminės skundų ir pretenzijų nagrinėjimo bei teisių gynimo procedūros galimybes, kuriomis gali pasinaudoti Dalyvis, būdamas vartotoju, ir apie prieigą prie šių procedūrų galima gauti apskričių (miestų) vartotojų teises ginančių advokatų, visuomeninių organizacijų, kurių įstatinė veikla yra vartotojų teisių gynimas, Prekybos inspekcijos vaivadijų inspektoratų buveinėse ir internetinėse svetainėse, o pirmiausia šiuo internetiniu Konkurencijos ir vartotojų gynimo tarnybos internetinėje svetainėje (https://www.uokik.gov.pl/ pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
Konkurencijos ir vartotojų gynimo tarnybos pirmininkas tvarko viešą subjektų, įgaliotų spręsti vartotojų skundus neteismine procedūra, registrą. Dalyvis, kuris yra vartotojas, turi šias galimybes pasinaudoti neteisminiais  neteisminiu skundų ir pretenzijų nagrinėjimo bei teisių gynimo būdu: kreiptis į nuolatinį vartotojų taikos teismą, paminėtą 2000-12-15 Prekybos inspekcijos įstatymo 37 str. (Žin., 2001 m., Nr. 4, 25 punktas, su pakeit.), pateikdamas prašymą nagrinėti ginčą, kylantį iš sudarytos sutarties. Dalyvis gali kreiptis į Prekybos inspekcijos vaivadijų inspektorių pagal 2000-12-15 Prekybos inspekcijos įstatymo 36 str. (Žin., 2001 m., Nr. 4, 25 punktas, su pakeit.), pateikdamas prašymą pradėti mediacijos procesą sprendžiant Dalyvio ir Biuro ginčą neteisminiu būdu. Nagrinėjant ginčą Dalyvis gali gauti nemokamą pagalbą taip pat iš apskrities (miesto) vartotojų teises ginančio advokato arba visuomeninės organizacijos, kurios įstatinė veikla yra vartotojų teisių gynimas (be kita ko, iš Vartotojų federacijos, Lenkijos vartotojų asociacijos). Dalyvis gali pateikti skundą naudodamasis internetine ODR (pardavėjų internetu pareigų) platforma: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Šioje platformoje taip pat pateikiama informacija apie neteisminio ginčų, kurie gali kilti tarp verslininkų ir vartotojų, sprendimo formas.

Šios sąlygos galioja kelionėms, organizuojamoms nuo 2018 m. liepos 1 d.